За инициативата

“Космическо училище”

Образователна инициатива на Society for Conservation GIS—клон България, Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките, и Българско астронавтическо дружество

Инициативата е насочена към ученици от средните училища (прогимназиален и гимназиален етап) и цели да запознае тези от тях, които проявяват интерес към науките свързани с космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии.
На основание на това, че тематиката за космическите изследвания и технологии отсъства от традиционното училищно образование, инициативата цели да се развива интересът към нея и да се привличат мотивирани и талантливи млади хора. Учениците ще се запознаят с космическите технологии и тяхната употреба в различни сфери на науката, индустрията и бизнеса, като се покаже и тяхната практична и ползотворна роля в живота на хората. Учениците ще имат възможността да научат за спътниковите и аеро системи за наблюдение на Земята, географските информационни системи  като технологии, наука и бизнес, имащи широко приложение в съвременния свят, което би подобрило запознатостта им със съвременната наука и технологии. Инициативата цели да представи мястото на България, като член на ЕС и в европейската космическа наука и индустрия и в световната космическа наука, като уважаван партньор, и да представи българските учени като част от европейската и световна научна общност.

Инициативата се осъществява чрез безплатни публични лекции на популярен език, с продължителност на лекциите 30-40 мин. в следните тематични области:

  • Космическите полети, като наука и индустрия.
  • Наблюдение и изследване на Земята от космоса – наука и бизнес.
  • Географските информационни системи и ролята им в науката, обществото, икономиката и бизнеса
  • Летателни апарати за изследване на Земята – пилотируеми и безпилотни.
  • Космически биотехнологии – достижения в космоса и приложение.
  • Космическа физика и нейното приложение в помощ на обществото.
  • История на космическите изследвания в България.

Образователна инициатива „Космическо училище“ включва също така организиране на образователни семинари, изложби, провеждане на курсове по дистанционни изследвания и ГИС за ученици от средните училища. Работим и върху включването на геопространствените технологии в програмата на средните училища.

За контакти:
доц. д-р Ваня Стаменова, координатор
vanya_stamenova@yahoo.com, 0887 43 5050

гл. ас. д-р Стефан Стаменов, координатор
stamenovstefan@yahoo.bg, 0877 856559

Брошура на инициативата: Космическо училище

Организатори:


Институт за космически изследвания и технологии
– Българска академия на науките
/www.space.bas.bg/


Society for Conservation GIS – Chapter Bulgaria
/www.scgisbg.org/


Българско астронавтическо дружество
/www.bad1957.org/

 

Образователната инициатива „Космическо училище“ не получава финансиране, а само непарична (нематериална) подкрепа, за предпочитане свързана с определена дейност – организиране на събитие, семинар, подготовка на образователни материали. Непаричната (нематериална) подкрепа може да бъде предоставяне на данни, софтуерни грантове, хардуерни грантове, образователни материали, предоставени на Космическото училище за използване от учени от цял свят, научни визити и участия в дейностите на Космическото училище. Тези грантове следва да бъдат, за предпочитане, свързани с конкретна дейност на Космическото училище с цел популяризиране на науката и образование.