За инициативата

“Космическо училище”

Образователна инициатива на Society for Conservation GIS—клон България, Института за космически изследвания и технологии към Българска академия на науките, и Българско астронавтическо дружество

Инициативата е насочена към ученици от средните училища (прогимназиален и гимназиален етап) и цели да запознае тези от тях, които проявяват интерес към науките свързани с космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии.
На основание на това, че тематиката за космическите изследвания и технологии отсъства от традиционното училищно образование, инициативата цели да се развива интересът към нея и да се привличат мотивирани и талантливи млади хора. Учениците ще се запознаят с космическите технологии и тяхната употреба в различни сфери на науката, индустрията и бизнеса, като се покаже и тяхната практична и ползотворна роля в живота на хората. Учениците ще имат възможността да научат за спътниковите и аеро системи за наблюдение на Земята, географските информационни системи  като технологии, наука и бизнес, имащи широко приложение в съвременния свят, което би подобрило запознатостта им със съвременната наука и технологии. Инициативата цели да представи мястото на България, като член на ЕС и в европейската космическа наука и индустрия и в световната космическа наука, като уважаван партньор, и да представи българските учени като част от европейската и световна научна общност.

Инициативата се осъществява чрез безплатни публични лекции на популярен език, с продължителност на лекциите 30-40 мин. в следните тематични области:

  • Космическите полети, като наука и индустрия.
  • Наблюдение и изследване на Земята от космоса – наука и бизнес.
  • Географските информационни системи и ролята им в науката, обществото, икономиката и бизнеса
  • Летателни апарати за изследване на Земята – пилотируеми и безпилотни.
  • Космически биотехнологии – достижения в космоса и приложение.
  • Космическа физика и нейното приложение в помощ на обществото.
  • История на космическите изследвания в България.

За контакти:
доц. д-р Ваня Стаменова, координатор
vanya_stamenova@yahoo.com, 0887 43 5050

гл. ас. д-р Стефан Стаменов, координатор
stamenovstefan@yahoo.bg, 0877 856559

Брошура на инициативата: Космическо училище

Организатори:


Институт за космически изследвания и технологии
– Българска академия на науките
/www.space.bas.bg/


Society for Conservation GIS – Chapter Bulgaria
/www.scgisbg.org/


Българско астронавтическо дружество
/www.bad1957.org/