История

Началото на инициативата е свързано с провеждането на публична лекция за ученици през 2014 г. на тема Пространственото мислене в Науките за Земята. В резултат от успешно проведената лекция и интерес от страна на учениците беше организиран курс, включващ от лекции в областта на геоинформационните технологии. От началото на учебната година 2014/2015 са проведени три поредни курса за учениците от НПМГ “Акад. Л. Чакалов” на тема “Въведение в географските информационни системи” с лектори доц. д-р Ваня Стаменова, ас. Стефан Стаменов. Разработеният курс е предназначен за ученици с интерес към географските информационни системи (ГИС) от среден курс (8-12 клас) – ниво начинаещи, които нямат предварителна подготовка .Основната цел на курса е запознаване с основите и концепциите на географските информационни системи и придобиване на първоначални знания и практически умения за работа със софтуерния продукт ArcGIS.

В началото на 2016 г. инициатива предложена от ас. д-р Стефан Стаменов и доц. д-р Ваня Стаменова се разшири допълни като тематичен обхват и получи наименованието “Космическо училище”. Образователната инициатива “Космическо училище” се организира и провежда от ИКИТ-БАН, Society for Conservation GIS (SCGIS) Chapter Bulgaria и Българско астронавтическо дружество. Целта на инициативата е да запознае учениците от прогимназиален и гимназиален етап, които проявяват интерес към науките свързани с космоса и наблюдението на Земята, със съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии. Инициативата се осъществява чрез публични лекции в следните тематични области:

  • Космическите полети, като наука и индустрия.
  • Космическа физика и нейното приложение в помощ на обществото.
  • Космически биотехнологии – достижения в космоса и приложение.
  • Наблюдение и изследване на Земята от космоса – наука и бизнес.
  • Географските информационни системи и ролята им в науката, обществото, икономиката и бизнеса
  • Летателни апарати за изследване на Земята – пилотируеми и безпилотни.

Досега са проведени над 40 публични лекции в 17 столични училища от доказани специалисти в посочените области. Анонсирането на инициативата бе подпомогнато от Столична ибщина и РУО-София град, които съдействаха за разпространяване на информация за нея сред столичните училища. Инициативата е с национален обхват, и първият район в който е осъществена е Столична община.

През октомври 2016 г. беше организирана и проведена Третата европейска Society for Conservation GIS „Геоинформационни технологии за опазване на природно и културно наследство”. На откриването на конференцията в Големия салон на БАН присъстваха учени от различни научни институти и университети в страната и чужбина, студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и ученици от Първа английска гимназия, 19 СОУ “Елин Пелин” и НПМГ „Акад. Л. Чакалов“.
В рамките на пленарната сесия учениците имаха възможността да се запознаят с дейността на редица национални и международни организации като международната организация Society for Conservation GIS, Институтът за космически изследвания и технологии към БАН, Географският институт към Словенската академия на науките и изкуствата, ЕСРИ България, както и Европейската асоциация на лабораториите по дистанционни изследвания (EARSeL), Европейската асоциация на географите (EUROGEO) и професионалната социална мрежа GEONET. По време на пленарната сесия беше популяризирана и инициативата “Космическо училище” на Института за космически изследвания и технологии и Българското астронавтическо дружество, целяща да се популяризират науките, свързани с космоса и наблюдението на Земята и съвременните достижения в областта на аерокосмическите изследвания и технологии сред учениците и студентите. По време на Техническата сесия, подготвена от ЕСРИ България, студентите и учениците имаха възможността да се запознаят с новостите в софтуерния продукт ArcGIS 10.4, техниките и средствата за пространствен анализ на природното и културно наследство с използване на възможностите на географските информационни системи.

През април 2017 г. беше проведен изключително успешно Първият образователен семинар за ученици, като част от инициатива „Космическо училище“.